Home MUSICAL INSTRUMENTS OF JAPAN

biwa
bonsho
bo-sasara
chappa
chanchiki
gaku-daiko
hansho
hichiriki
horagai
hyoshigi
kokiriko
kokyu
matsumushi
mikosuzu
mokugyo
mukkuri
naruko
rin
ryuteki
sanba
sanshin
sasara
shakubyoushi
shakuhachi
shamisen
shime-daiko
sho
shoko
wagon
taiko
taisho-goto
tonkori
tsuzumi
zirei

Hichiriki

hichiriki
HICHIRIKI is a musical instrument with the double reed.Wind instrument